Upozornenie na súbory cookie

Pre skvalitnenie našich služieb používame cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača.
Akceptujem Cookies

Všeobecné obchodné podmienky platné od 19.7.2020

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu topfer.sk (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup na webstránke internetového obchodu topfer.sk (ďalej iba „elektronický obchod“), ktorý prevádzkuje: Vis Natura, Hraničná 11, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46082034, IČ DPH: SK2023231760, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 71554/B (ďalej len „predávajúci“). Tel. kontakt +421 949 14 14 82, email: info@topfer.sk

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, kupujúceho (spotrebiteľa) a predávajúceho (dodávateľa tovarov a služieb), ktoré prostredníctvom elektronického obchodu uzatvoria kúpnu zmluvu na tovar zakúpený prostredníctvom elektronického obchodu.

3. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom web stránky elektronického obchodu topfer.sk. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na nákup v elektronickom obchode predávajúceho.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Kupujúci prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania kúpnej zmluvy cez elektronický obchod a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.

5. Dohľad nad predajom tovaru a poskytovaním služby prepravy tovaru predávajúcim, vrátane predaja prostredníctvom elektronického obchodu, vykonáva :

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

II. Informácie o tovare a cene

1. Informácie o tovare uvedené v elektronickom obchode sú čerpané z informačnej databázy predávajúceho a verejne prístupných zdrojov ostatných výrobcov ponúkaného tovaru.

2. Kúpna cena je uvedená výlučne za konkrétny tovar.

3. Všetky prípadné akciové ceny tovarov uverejnených v elektronickom obchode platia iba do uvedeného času , alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v ponuke elektronického obchodu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená predávajúcim v potvrdení objednávky. Ak je táto kúpna cena vyššia alebo nižšia ako kúpna cena uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase objednávky tovaru zo strany kupujúceho, elektronická správa s predmetom "Potvrdenie objednávky" sa považuje za predávajúceho návrh novej kúpnej zmluvy s vyššou cenou, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

5. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Objednávka kupujúceho vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa v elektronickom obchode predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávka kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje: meno, priezvisko (názov firmy, ak si kupujúci objednáva do firmy), adresa trvalého pobytu, dodacia adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mailový a telefonický kontakt, jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a jeho množstva, spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet, platba kartou alebo platobnou bránou), spôsob prepravy a prevzatia tovaru (kuriér); ak sa objednáva za právnickú osobu, musí sa uviesť aj obchodné meno, sídlo (fakturačnú adresu), IČO a DIČ, pri platcovi DPH sa musí uviesť IČ DPH. Objednávka kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať kupujúceho o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2, ods. 7 zákona 102/2014 Z.z.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode, alebo
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenie.

4. Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) zaslané potvrdenie objednávky.

5. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie doručenie elektronickej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky" na e-mailovú adresu kupujúceho.

6. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje o kúpnej cene tovaru, dodacej lehote, miesto dodania tovaru, údaje o preprave tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o spôsobe platby, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.

7. Obsah záväznej akceptácie objednávky sa nemôže odchýliť od objednávky kupujúceho, okrem prípadu, ak sa predávajúci a kupujúci dohodli inak a okrem odlišných údajov predpokladaných týmito obchodnými podmienkami. Obsah záväznej akceptácie objednávky predstavuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim. Obsah záväznej akceptácie objednávky bude kupujúcemu vždy zaslaný e-mailom. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, informuje o tejto skutočnosti predávajúceho e-mailom alebo telefonicky (telefonická komunikácia bude zaznamenaná) najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícií zakúpeného tovaru.

8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdŕžaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV. Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

IV. Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a všetky veci s tým spojené sa v plnom rozsahu spravujú § 7 až 10 zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale (atmosfére), ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a/alebo ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

6. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa v plnom rozsahu spravuje § 8 zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

7. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:

 • zaslaným doporučenou poštou na adresu: Vis Natura s.r.o., Hraničná 11, 821 05 Bratislava, alebo
 • zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok.

8. Povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy sa v plnom rozsahu spravujú § 9 a 10 zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si predávajúci a spotrebiteľ všetky vzájomne prijaté plnenia. Spotrebiteľ spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľ je povinný tovar pri ktorom odstupuje od zmluvy vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný (vrátane príbalového letáku a pod.), a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru).

10. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Vis Natura s.r.o., Hraničná 11, 821 05 Bratislava (NIE na DOBIERKU). Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy, znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, tzn. prepravné náklady späť cez kuriérsku spoločnosť SPS alebo DPD.

11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu pred tým, ako je tovar doručený späť predávajúcemu na adresu: Vis Natura s.r.o., Hraničná 11, 821 05 Bratislava

12. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranným úkonom započítať svoju pohľadávku z nároku na náhradu škody voči pohľadávke spotrebiteľa z nároku na vrátenie kúpnej ceny.

13. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi tovar poistiť v súvislosti s jeho vrátením. Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku. Predávajúci kúpnu cenu za tovar vráti spotrebiteľovi prevodom na ním určený bankový účet (pokiaľ sa nedohodne inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

14. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu obchodných podmienok a nachádza sa aj na webstránke elektronického obchodu.

15. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú sumu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

16. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

 • ak kupujúci (spotrebiteľ) riadne a včas neuhradí celkovú cenu,
 • ak kupujúci (spotrebiteľ) riadne a včas neprevezme dodaný tovar

17. Predávajúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:

 • doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska (sídla) spotrebiteľa (kupujúceho) alebo
 • elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho (spotrebiteľa).

18. V prípade platby kartou cez platobnú bránu ČSOB a následne stornovanie objednávky, je predávajúci povinný vrátiť poníženú sumu o poplatok za platbu kartou zo strany banky ktorý znáša predávajúci.

19. Body 1. až 15. tohto článku obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

V. Platobné podmienky

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru (ďalej len „celková cena“) podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho vedený v ČSOB,
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány ČSOB,
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru.

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

3. V prípade bezhotovostnej platby prevodom je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5. V prípade platby v hotovosti (dobierka) je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

6. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

7. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

VI. Podmienky dodania tovaru

1. Informácia o orientačnej dostupnosti tovaru je uvedená v elektronickom obchode pri každom jednotlivom tovare. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je ihneď, max. 4 pracovné dni. Informácia o aktuálnej obvyklej dodacej dobe, ktorá je pre predávajúceho záväzná je kupujúcemu zaslaná v potvrdení objednávky, ktorú kupujúci obdržal emailom.

2. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru. Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúci spôsob doručenia tovaru:

 •  doručenie tovaru kuriérom spoločnosti SPS alebo DPD priamo k Vám do rúk.

3. Tovar je kupujúcemu dodaný:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • prostredníctvom kuriéra SPS alebo DPD

4. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim.

5. Cenu dopravy a možnosti platby môžete nájsť v kategórií Doprava a platba.

6. Predávajúci alebo doručovacia spoločnosť SPS alebo DPD, bude kupujúceho informovať o dodaní tovaru najneskôr deň pred jeho dodaním a v deň dodania tovaru.

7. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru ak s tým kupujúci súhlasí.

8. Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve.

9. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar tak, že v mieste dodania:

 • odovzdá tovar prepravcovi SPS alebo DPD na prepravu.

10. Ak predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar v súlade týmto článkom obchodných podmienok, je kupujúci povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom na doklade o prevzatí tovaru.

11. Pokiaľ tieto povinnosti nemôže kupujúci splniť osobne, je povinný:

 • informovať predávajúceho,
 • dohodnúť s predávajúcim náhradný termín doručenia tovaru alebo určiť náhradnú osobu, ktorá prevezme tovar v mene a za kupujúceho.

12. Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím tovaru skontrolovať celistvosť balenia tovaru a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

13. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

14. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

15. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou Slovak Parcel Service, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

16. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar prostredníctvom prepravcu v lehote stanovenej v bode 4 tohto článku, má predávajúci nárok na náhradu vzniknutej škody (napr. nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s doručovaním tovaru).

VII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

VIII. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záručnú dobu, ktorá je 24 mesiacov, počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru. Faktúra za tovar, resp. príjmový pokladničný doklad slúži zároveň ako záručný list.

2. Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí objednávky skontrolovať dodaný tovar, najmä či bol dodaný kompletný a nepoškodený.

3. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci najmä:

 • stratou pokladničného dokladu alebo faktúry umožňujúcej identifikovať oprávnenosť
 • uplatnenia nárokov z vád,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru/poškodený obal,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru,
 • poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.

4. Spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu na adrese sídla predávajúceho.

5. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu je zároveň povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie:

 • ihneď,
 • v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
 • v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví:

 • ihneď,
 • v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;
 • vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

7. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

8. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

9. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12. Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

13. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, a nedôjde k inej dohode bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

 • predávajúci vadu odstráni, a to bez zbytočného odkladu,
 • predávajúci vadný tovar vymení za nový.

14. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu:

 • výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov,
 • v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

15. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedeného kupujúcim.

16. Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese sídla predávajúceho.

17. Reklamácia musí byť podaná písomne (pošta, kuriér), emailom alebo online vyplnením a odoslaním Reklamačného formuláru. Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci zaslal foto-dokumentáciu reklamovanej vady tovaru spolu s uplatnením reklamácie, ak je to potrebné vzhľadom na vadu.

18. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.

19. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

20. Náklady spojené s reklamačným konaním:

 • v prípade oprávnenej reklamácie tovaru nesie všetky náklady s tým spojené predávajúci,
 • v prípade neoprávnenej reklamácie tovaru je predávajúci oprávnený požadovať náhradu všetkých preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s ňou v súlade s platnými právnymi predpismi.

21. Na darčeky k tovaru alebo tovar v akcii nemožno uplatniť reklamáciu.

22. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u prepravcu. Poškodený tovar kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

23. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi prepravcu, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

IX. Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci spracováva dobrovoľne poskytnuté osobné údaje kupujúceho v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónne číslo.

2. Predávajúci ako prevádzkovateľ, týmto oznamuje kupujúcemu, že podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „GDPR“) je oprávnený v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať poskytnuté osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho je vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z vyššie uvedeného zmluvného vzťahu, v ktorom vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých tovarov a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných, resp. predzmluvných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť osobných údajov, ktoré za vyššie uvedeným účelom poskytol predávajúcemu. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

4. V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých kupujúcim, po splnení účelu alebo po podaní námietky budú osobné údaje kupujúceho zlikvidované.

5. Ochrana osobných údajov kupujúceho sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov a to napr. právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; požadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, alebo ktorých účel spracovania sa skončil a pod.

6. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje klienta na vyššie uvedené účely prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 • Slovak Parcel Service s.r.o. (SPS),
 • DHL Parcel Slovensko s.r.o.,
 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.,
 • Slovenská pošta, a.s.,
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • Google Ireland Limited,
 • Facebook Ireland Limited.

Viac o ochrane osobných údajov.

X. Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

6.Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7.Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

8. Akékoľvek svoje práva a nároky si môže kupujúci voči predávajúcemu a predávajúci voči kupujúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Sťažnosť môže byť podaná prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO). Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte info@topfer.sk alebo 0949 14 14 82

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchodné podmienky platné do 19.7.2020 

1) Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.topfer.sk, ktorého prevádzkovateľom je Vis Natura s.r.o.. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
 Kupujúci (zákazník) potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Objednaním dáva zákazník súhlas s týmito (VOP) - všeobecné obchodné podmienky.

2) Vymedzenie pojmov
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Kupujúcim spotrebiteľom, alebo len spotrebiteľom je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. 
Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou činnosťou, alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Ponuka je právne rokovania smerujúce k uzavretiu zmluvy, ak obsahuje podstatné náležitosti zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzavretá jeho jednoduchým a nepodmieneným prijatím, a pokiaľ z neho plynie vôľa navrhovateľa byť zmluvou viazaný, ak bude ponuka prijatá.

Má sa za to, že návrh dodať tovar alebo poskytnúť službu za určenú cenu v katalógu tovaru je ponukou s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti podnikateľa plniť.

3) Kontaktné údaje
Názov: Vis Natura s.r.o.
Sídlo: Hraničná 11, 821 05 Bratislava
IČO: 46082034
Zapísaná: u Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 71554/B 
Telefón: +421 949 14 14 82
Email: info@topfer.sk

4) Informácie
Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené tu. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby.

Vzniknutá kúpna zmluva, resp. daňový doklad alebo objednávka, bude uložená v elektronickom archíve.

Registrovaní užívatelia majú k uzatvoreným objednávkam prístup po prihlásení na internetových stránkach predávajúceho, daňový doklad sa posiela spolu s objednávkou.

Neregistrovaným zákazníkom bude daňový doklad zaslaný v papierovej forme spolu s tovarom.

5) Doručovanie tovaru
Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 10 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ u jednotlivého tovaru nie je uvedené inak. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.
 
V prípade poškodenia zásielky odporúča predávajúci kupujúcemu spísať s dopravcom / prepravcom zápis o škode.
 
Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený po tom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom po jej uplynutí predal. Zároveň, predávajuci môže od kupujúceho požadovať prepravne náklady s služby s tým spojené. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodanie tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutnej výške je predajca oprávnený sa domáhať voči kupujúcemu.
 
Kupujúci zodpovedá za všetky finančné škody (t.j. náklady spojené s prípravou a zaslaním tovaru) spôsobené neprevzatím tovaru prípadne spôsobené nesprávne alebo zavádzajúco vyplnenými osobnými údajmi.
 
6) Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy
Pri zmluvách uzatvorených dištančným spôsobom (na diaľku) môže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci spotrebiteľ v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.
 
Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.
 
Odstúpenie od zmluvy kupujúci spotrebiteľ predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote. Kupujúci spotrebiteľ nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu, číslo danového dokladu, ID čislo objednávky / bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.
 
Predávajúci je povinný kupujúcemu spotrebiteľovi vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho spotrebiteľa prijal.
 
Ak kupujúci spotrebiteľ zvolil pri vrátení tovaru iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy je kupujúci spotrebiteľ povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, v pôvodnom obale, nesmie javiť známky užívania (otvorenia) či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ.
 
Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a odpočítať ho od vrátenej sumy.
 
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme emailu, ktorý pošle na info (@) topfer.sk, alebo poštou.
 
7) Objednávanie tovaru
Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Predávajúci sa zaväzuje dodať len bezchybný a kvalitný tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR. Kupujúci sa zaväzuje uviesť v registrácii pravdivé a presné údaje a adresu, tiež správny e-mail a telefónne číslo. Kupujúci sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť. Predávajúci si v prípade takejto škody vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho sumu 3,50 €. V prípade neuhradenia tejto sumy si vyhradzuje právo zverejnenia mena, priezviska a internetovej IP adresy kupujúceho na našich stránkach európskej databázy nespoľahlivých internetových zákazníkov. V cene tovaru nie je započítané poštovné. Prevádzkovateľ obchodu je platcom DPH.

Ak je zásielka viditeľne poškodená akokoľvek, prelepená "nejakou" páskou, tak ju NEPREVEZMITE a okamžite nás kontaktujte 0949 14 14 82. V prípade, že zasielku v takomto stave prevezmete, predávajúci nenesie zodpovednosť za stratené alebo poškodené produkty. Tiež nie je možné žiadať od predávajúceho náhradu produktov, alebo finančnú kompenzáciu za už zaplatenú dobierku. Takúto reklamáciu môžete riešiť cez Slovenskú poštu ako aj finančnú náhradu.

8) Výmena tovaru / vrátenie tovaru
Objednaný tovar nie je možné vymeniť za iný tovar. Za prípadnú stratu poštou nenesie predávajúci zodpovednosť. Tovar je možné vymeniť len v prípade, že Vám omylom zašleme iný tovar ako ste si objednali.

8.1) Vrátenie tovaru
Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru kupujúcim podľa zákona (108/2000) § 12 ods. osobne, alebo doporučene poštou či kuriérom.

- tovar musí byť nepoškodený, nepoužitý, neotvorený,
- v pôvodnom nepoškodenom obale,
- s kompletným príslušenstvom,
- tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením odstúpení od zmluvy,
- odporúčame Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.
- tovar, ktorý nám vraciate, neposielajte na dobierku,
- poštovné (prepravné) za odposlaný tovar sa nevracia.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude Predávajúci žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

9) Reklamácia a záruka
Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné výrobné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť predávajúcemu a má právo na reklamáciu, kde mu môžu byť preplatené všetky vzniknuté poštovné náklady.

Zákazník má právo neprebrať tovar v prípade, že sa obsah dodávky nezhoduje s objednávkou alebo je na ňom viditeľné mechanické poškodenie. Pri uplatnení reklamácie skontaktuje zákazníka pracovník reklamačného oddelenia, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie. Zákazník predloží doklad o nákupe tovaru / faktúra, dodací list alebo záručný list / a manuál, ak bol súčasťou dodávky.
Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne, a to buď odoslaním poštou, alebo e-mailom na info@topfer.sk.

10) Ochrana osobných údajov
Aby sme Vám mohli doručiť tovar, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pri registrácii na topfer.sk je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

- meno a priezvisko
- presná adresa
- e-mailová adresa
- telefónny kontakt

V našom eshope nezadávate žiadne informácie, ktoré by priamo súviseli s transakciami na Vašom bankovom účte. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach ČSOB banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby. V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Náš informačný systém je riadne registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vzhľadom k registračnej povinnosti na základe § 34 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na emailovú adresu predávajúceho. Ďalej má práva podľa č. 122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

11) Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

11.1) V prípade neprevzatia tovaru pri platbe na dobierku si predávajúci vyhradzuje právo tomuto zákazníkovi už tovar viac na dobierku nedodávať.

11.2) Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a správnosť obsahu príspevkov (recenzií) zverejnených na internetovej stránke, ktorých nie je autorom. Prevádzkovateľ internetovej stránky nezodpovedá za porušenie práv tretími osobami.

12) Adresa orgánu dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32
820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104